Navigace

Obsah

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
OBEC KUNÍN ČERPÁ FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH FINANCUJE PROJEKT TVORBY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNÍN A JEHO ÚPRAVY.

Název projektu: Územní plán Kunín
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/17.08508

Projekt začal dne 27. 11. 2012, kdy zadání územního plánu schválilo zastupitelstvo obce Kunín. Během projektu došlo k vypracování návrhu územního plánu a jeho vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Projekt byl ukončen 30. 6. 2014.

Podrobné informace o Integrovaném operačním programu naleznete na těchto internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Zastupitelstvo obce Kunín vydalo dne 14. 12. 2015 Územní plán Kunín, který Opatřením obecné povahy č. j. 1244/2015 nabyl účinnosti dne 31. 12. 2015.

ÚZEMNÍ PLÁN KUNÍN:
1) TEXTOVÁ ČÁST (2151 kB, pdf)
2) GRAFICKÁ ČÁST
Územní plán:
1. Základní členění území (904 kB, pdf)
2. Hlavní výkres (1769 kB, pdf)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (763 kB, pdf)
Odůvodnění územního plánu:
O.1. Širší vztahy (11968 kB, pdf)
O.2. Koordinační výkres (4484 kB, pdf)
O.3. Doprava, zásobování elektřinou, sítě elektronických komunikací (2026 kB, pdf)
O.4. Zásobování vodou, odkanalizování území, zásobování plynem (1686 kB, pdf)
O.5. Zábor ZPF a PUPFL (1727 kB, pdf)
Dále je zpracováno:
3, VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (1088 kB, pdf)
4, Dodatek č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (193 kB, pdf)
5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚP NAUDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (307 kB, pdf)

Mapové podklady obce

Obec Kunín zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer.

Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem: Mapové podklady obce - ObčanServer

- vyhledat pozemek nebo budovu v KÚ Kunín a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
- získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
- měřit vzdálenosti a obsah ploch
- vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

K dispozici je přehledná nápověda (hypertextový odkaz na dokument nápovědy).

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.