Navigace

Obsah

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení občané,

Obec Kunín se stará o osobní údaje svých občanů. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto byly přijaty následující Zásady ochrany osobních údajů.

V zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, a to nejen při výkonu veřejné moci, ale také v soukromoprávních vztazích. Snahou obce a obecního úřadu Kunín je transparentnost ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR.

Zásadách ochrany osobních údajů jsme se snažili vytvořit co nejpřehlednější, a proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí. 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správce osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány.

Správce osobních údajů je Obec Kunín, IČ: 00600733, se sídlem Kunín č.p. 69, 742 53, Kunín.

Členové zastupitelstva a jiní zaměstnanci obce nejsou považováni za příjemce ani za zpracovatele osobních údajů. Zaměstnanci obce, kteří přicházejí do styku s osobními údaji občanů, jsou vázáni mlčenlivostí a předávání jiným orgánům samosprávy je řešeno v souladu s platným zákonem o obcích.

Příspěvková organizace obce Kunín, Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace je samostatnou osobou, která vystupuje jako správce. Proto se na ni tyto zásady nevztahují. Zásady ochrany osobních údajů pro mateřskou a základní školu naleznete na jejich internetových stránkách.

Kontaktní údaje správce:

Obec Kunín, IČ: 00600733, se sídlem Kunín č.p. 69, 742 53, Kunín

E-mail: obec@kunin.cz

ID datové schránky: w26b2tc

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem je Tomáš Bíbrlík, zaměstnanec Mikroregionu Odersko, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenec.gdpr@odersko.cz nebo na telefonu +420 777 698 876 a to v pracovní dny od 8 – 16 hod.

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud jakékoliv osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Pokud jsme osobní údaje potřebovali v minulosti, archivujeme je za účelem archivace ve veřejném zájmu. Účely zpracování osobních údajů se rozlišují na:

Obec Kunín a Obecní úřad obce Kunín, zpracovávají osobní údaje k následujícím účelům, které nevyžadují váš souhlas:

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek, popř. nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů. V případech, kdy tomu tak není, správce vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o poskytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy či telefonního čísla).

Právní předpisy při výkonu přenesené působnosti (zejména správní řád a jednotlivé zvláštní zákony) předpokládají klasické doručování poštou či do datové schránky. Obec a obecní úřad se snaží vyjít svým občanům a obyvatelům vstříc, a proto upřednostňuje rychlou a moderní komunikaci, která může mnohé usnadnit, zrychlit správní řízení a zefektivnit státní správu. Vámi poskytnutou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo budeme používat pouze s vaším výslovným souhlasem a zároveň vás informujeme, že nebudeme tuto komunikaci zneužívat a tím vás obtěžovat. Souhlas s používáním kontaktních údajů je možné kdykoliv odvolat. Můžete si také zvolit, jakou formu komunikace preferujete, neboť některým vyhovuje více telefonování, zatímco jiným elektronická pošta. Vaši volbu se pokusíme respektovat.

Zaměstnanec Obecního úřadu Kunín vás může při své činnost požádat o zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů. Jde o činnosti, které pro obecní úřad nejsou nezbytně nutné, nicméně vykonáváme je jako „službu“ pro vás, aniž by mezi námi vznikl smluvní vztah. Pokud o takovou službu, např. zasílání informací o událostech organizovaných obcí či pořízení fotografie z jubilejní svatby, vítání občánků apod., nemáte zájem, stačí souhlas odvolat a nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám vždy poskytujete dobrovolně. Můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází ke zpracování „pouze“ na základě oprávněného zájmu (v případě samostatné působnosti obecního úřadu) popřípadě ve veřejném zájmu nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci, můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. O tomto právu se více dočtete dále.

Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává obec a obecní úřad také pro ochranu svých oprávněných zájmů.

Snahou obce a obecního úřadu je nejvyšší ochrana vašeho soukromí. I přesto máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody popřípadě, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány v omezeném režimu. Zároveň můžete požádat přímo o výmaz osobních údajů. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a možnosti omezení zpracování se dočtete dále.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

Komunitní život obce

Obec není jen byrokracie. Tvoří ji zaměstnanci obce a zastupitelé, kterým záleží na společném životě obyvatel naší obce. Většina obyvatel naší obce tráví společný čas s přáteli z obce na nejrůznějších společenských akcích (fotbalové zápasy, společenské plesy, zábavy, sportovní utkání, vítání občánků apod.). Z těchto akcí mohou vznikat fotografie a články, o které se chceme podělit s vámi občany. Tento oprávněný zájem je pro nás jako obec velmi důležitý.

Transparentnost a efektivita obecního úřadu

Výkon veřejné moci, tzv. přenesená působnost obecního úřadu, tj. například činnost stavebního úřadu či projednávání přestupků, je spojena s mocí a využíváním veřejných zdrojů – veřejných peněz z vašich kapes. Snažíme se být při této činnosti co nejvíce otevření a transparentní. V některých případech je nutné za účelem transparentnosti zveřejnit některé osobní údaje. Nejčastěji se jedná o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, plnění povinností dle zákona o veřejných zakázkách nebo zveřejňování smluv v Registru smluv. V některých případech může obecní úřad zveřejnit osobní údaje nad rámec těchto zákonných povinností – právě v takovém případě půjde o zpracování na základě oprávněného zájmu.

Ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti

Může se stát, že obec je soudem určena jako opatrovník dětí (např. při úmrtí či rozvodu jejich rodičů) nebo osob omezených na svéprávnosti (např. z důvodu vážné psychické nemoci). Obec v těchto konkrétních případech jedná v zájmu těchto osob, avšak při této činnosti je nutné zpracovávat celou řadu osobních údajů, a to nejen těchto osob, ale také osob příbuzných nebo osob, se kterými tyto osoby vstupují do smluvních vztahů. Obec v takových případech také eviduje a spravuje majetek a příjmy těchto osob. Stejný případ může nastat při zpracování osobních údajů osob, které jsou schopny samy jednat, ale potřebují sociální pomoc. Jedná se nejčastěji o starší osoby, nemocné lidi nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Některá zpracování osobních údajů předpokládají zvláštní zákony, např. zákon o sociálně-právní ochraně dětí, nicméně některá jsou pokryta právě pouze tímto oprávněným zájmem. V případě pečovatelské služby apod. je zpracování většiny osobních údajů pokryto také právním titulem plnění smlouvy, neboť s uživateli sociální služby je uzavírána smlouva.

V některých ojedinělých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Výkon a ochrana vlastnického práva

Obecní úřad spravuje část majetku obce Kunín. Jedná se zejména o správu bytového fondu, provoz nebytových prostor, komunikací nebo také kulturních a sportovních zařízení. Při této činnosti může dojít k nejrůznějším zpracování osobních údajů. Nejčastěji se jedná o osobní údaje nájemců v bytových domech i nebytových prostorách ve správě obce Kunín. V některých domech a veřejných prostranstvích mohou být umístěny kamerové systémy. Obec se může obrátit na soud v případě poškození majetku či neplacení nájemného. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme tuto ochranu za důležitý oprávněný zájem.

Výkon dalších práv a právních nároků

Vaše osobní údaje, včetně historie komunikace s vámi, mohou být zpracovány v nezbytném rozsahu také pro účely uplatnění právních nároků, které mohou vzniknout či vznikly vůči vám, zejména na základě předchozího smluvního vztahu s námi. Tyto osobní údaje jsou zpravidla využívány jako důkazy v soudním či jiném řízení.

Vymáhání a prodej pohledávek

Občas dochází k tomu, že se občan obce dostane do problémů se splácením místních poplatků nebo třeba nájemného za obecní byt apod. Naším primárním cílem je s občanem tyto problémy efektivně a ke vzájemné spokojenosti řešit, nicméně i tak v některých situacích společnou řeč nenalezneme. V těchto situacích dochází k tomu, že musíme využít osobní údaje občana, které u nás evidujeme, popřípadě i údaje, především kontaktní, z veřejně dostupných zdrojů, tj. sociálních sítí apod., abychom občana mohli kontaktovat. Za určitých okolností (občan není k zastižení, nemá zájem na řešení vzniklé situace apod.), však dochází i k tomu, že jsme nuceni naše pohledávky vůči občanovi předat na jinou společnost, která se na vymáhání pohledávek specializuje. V těchto případech předáváme dané společnosti relevantní osobní údaje i další data relevantní k dané pohledávce. Tyto údaje předáváme i v případě, kdy se rozhodneme, že pohledávku postoupíme.

Ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje

Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Za účelem ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje může rovněž dojít ke zpracování osobních údajů, např. v souvislosti s komunálním odpadem, místními poplatky či třeba ochranou zvířat. Osobní údaje mohou být využívány za účelem potírání nezákonného jednání, které poškozuje životní prostředí či naopak při aktivitách, které propagují ochranu životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana života a zdraví

Z důvodu ochrany majetku obce Kunín, tj. budov, komunikací, zařízení, popřípadě ochrany života a zdraví osob před protiprávním jednáním, i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů, využívá obec kamerové systémy nainstalované v budovách obecního úřadu. Záznamy z těchto kamerových systémů uchováváme po dobu maximálně pěti dnů (v případě budov úřadu), osmi dnů (v případě vstupů a chodeb bytových domů) či deseti dnů (v případě nebytových prostor, veřejných prostranstvích). V odůvodněných případech, zejména v případě narušení bezpečnosti, záznamy uchováváme po dobu nezbytně nutnou a předáváme je příslušným orgánům veřejné moci, například orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, celní správě, státnímu zastupitelství či soudům.

V některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Vnitřní potřeby fungování obecního úřadu

Osobní údaje občanů obce jsou zpracovávány zaměstnanci v rámci vnitřních potřeb fungování obecního úřadu v různých informačních systémech (Gordic, CzechPoint, GIS Brno). Osobní údaje mohou sloužit také pro činnost komisí obce Kunín, zastupitelstva obce, pokud tyto orgány samosprávy potřebují vaše osobní údaje pro své rozhodování (např. v případě prodeje obecního majetku). Některá zpracování jsou pokryty zvláštními zákony či výkonem veřejné moci, nicméně může dojít i ke zpracování na základě tohoto oprávněného zájmu, který spočívá pouze ve zvýšené efektivitě fungování obecního úřadu obce Kunín.

Námitka proti zpracování

V případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu „pouze“ na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. O tomto právu se více dočtete dále.

Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje můžeme jako obec a obecní úřad získávat z různých zdrojů:

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Snažíme se o zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění zákonných nebo smluvních povinností, popř. při zpracování na základě veřejného či oprávněného zájmu, popř. s vaším souhlasem zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

V určitých případech zpracováváme také zvláštní kategorie osobních údajů, které byly dříve označovány jako tzv. citlivé údaje, tj. osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetických údajů, biometrických údajů a údajů o zdravotním stavu a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Tyto osobní údaje bývají zpracovávány v těchto případech:

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Pokud jsou osobní údaje předávány tzv. třetím osobám, v takovém případě se hovoří, že se jedná o příjemce nebo zpracovatele osobních údajů.

V článku 4 odst. 8 GDPR se můžete dočíst, že zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

V případě, že jsou osobní údaje předávány ke zpracování externím subjektům mimo prostory obecního úřadu, je nezbytné tyto osobní údaje dostatečně zabezpečit. S každým zpracovatelem jsme jako úřad uzavřeli tzv. zpracovatelskou smlouvu, kde se zpracovatelé zavázali k mlčenlivosti a dále k tomu, že budou zpracovávat vaše osobní údaje výhradně dle našich pokynů.

V článku 4 odst. 9 GDPR se můžete dočíst, že příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu EU, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zpracovatel tedy vykonává pro správce (obec) určité činnosti, které by správce mohl, popř. musel vykonávat sám, ale z vlastního rozhodnutí tak nedělá a přenechal výkon těchto činností externí osobě.

Příjemce naopak nečiní pro zpracovatele (obec) žádné zpracování; osobní údaje jsou mu předány jako „konečnému uživateli“, který s nimi dále nakládá dle svého vlastního uvážení pro své vlastní účely.

„Předávání“ orgánům samosprávy

Jednotlivé orgány obce (starosta, zastupitelé, zaměstnanci), ačkoli jim mohou být „předány“ osobní údaje, nepovažujeme jako obecní úřad ani za příjemce ani za zpracovatele. Vždy jde o „integrální součást“ správce, tudíž zde nelze hovořit přímo o předávání, a proto jej označujeme jako „předávání“ v uvozovkách.

„Předávání“ osobních údajů mezi jednotlivými orgány obce je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci obce jsou vázáni mlčenlivostí s využíváním softwaru, který určí správce osobních údajů.

Za účelem předávání orgánům samosprávy bylo učiněno několik opatření.

Členové zastupitelstva obce sice mají podle ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích právo při výkonu své funkce požadovat od zaměstnanců obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, pokud obec založila nebo zřídila právnickou osobu, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, nicméně toto právo lze realizovat za současného respektování jiných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů, tedy GDPR. Právo zastupitelů na informace se vztahuje téměř na všechny záležitosti týkající se činnosti obce, které se jakýmkoli způsobem dotýkají pravomocí zastupitelstva obce. Jedná se také o informace, které podléhají zákonné ochraně (obchodní tajemství, osobní údaje apod.).  Nicméně ochranu těchto údajů musí zastupitelé respektovat. V případě nedodržení této ochrany se člen zastupitelstva vystavuje riziku právního postihu (sankcím ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, soukromoprávní žalobě na ochranu osobnosti nebo trestněprávním postihům).

S ohledem na skutečnost, že obecní úřad předává členům výborů zastupitelstva, kteří zároveň nejsou zastupiteli, pravidelně osobní údajů pro zajištění chodu samosprávy, byli všichni požádáni o podpis dohody o mlčenlivosti, což je organizační opatření úřadu k zajištění bezpečnosti osobních údajů ve smyslu čl. 32 GDPR.

Předávání příjemcům a zpracovatelům

Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:

Obec a obecní úřad s osobními údaji neobchoduje ani je nepředává třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Není běžnou praxí, aby obecní úřad vaše osobní údaje předával do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

Pokud by mělo dojít k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, např. při činnosti matriky, o tomto budete informováni. V takovém případě vás odkážeme na existenci či neexistenci rozhodnutí evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání osobních údajů uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, s odkazem na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Jak jsou osobní údaje chráněny?

Obecní úřad a jeho zaměstnanci dodržují hned několik základních bezpečnostních opatření. Listinná podoba dokumentů, ve kterých se nacházejí vaše osobní údaje, jsou nejčastěji uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných úředních osob. Z důvodu personální bezpečnosti jsme přijali pravidla (Spisový a skartační řád, Organizační řád obce atd.) pro zaměstnance a další osoby, které jsou oprávněny nakládat s osobnímu údaji.

Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se správním řízením, jsou vázání služebním tajemstvím. Zaměstnanci, např. sociální pracovníci, jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti. Zastupitelé obce byli poučeni o právech a povinnostech vyplývajících z předpisů na ochranu soukromí, zejména GDPR. Členové výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli, byli požádáni o podpis dohody o mlčenlivosti. Všichni zaměstnanci byli proškoleni, přičemž toto školení bylo nabídnuto i všem zastupitelům.

Technologické zabezpečení zajišťuje obecní úřad. V elektronické podobě jsou soubory softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od právního titulu:

Při zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Avšak při odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Při zpracování osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pakliže bude námitce vyhověno, budou dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo předány k archivaci, pokud to vyžaduje zákon.

Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů?

Obecní úřad a jeho zaměstnanci se snaží, aby zpracování osobních údajů probíhalo bezpečně. Každý občan obce má tato práva:

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Každý občan má právo požadovat informace o zpracování osobních údajů u každého jednotlivého správce osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má občan právo od správce požadovat informace o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň může občan požadovat informace o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o výčtu vašich práv, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a dochází-li k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Každý občan má právo požadovat informace o zpracování osobních údajů u každého jednotlivého správce osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má občan právo od správce požadovat informace o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň může občan požadovat informace o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o výčtu vašich práv, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a dochází-li k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů. Dále může občan požadovat informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Občan má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud dojde u občana ke změně osobních údajů, například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má občan právo od obecního úřadu požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Dále pak má občan právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V některých stanovených případech má občan právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Obecní úřad osobní údaje vymazává po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, avšak občan se může na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Žádost občana pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude občan detailně informován.

Právo na omezení zpracování

Obecní úřad zpracovává osobní údaje občanů v nezbytně nutném rozsahu. Avšak pokud má občan pocit, že správce překračuje stanovený účel zpracování, může podat žádost, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody (popřípadě pouze archivovány). Žádost občana pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení bude detailně informován.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Podle Nařízení GDPR můžete vznést námitku i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování. Takové zpracování však v současné době obecní úřad neprovádí.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Občan se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Detailnější informace nalezne na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdokoliv a kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Při odvolání souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce:

Obec Kunín, IČ: 00600733, se sídlem Kunín č.p. 69, 742 53, Kunín

E-mail: obec@kunin.cz

ID datové schránky: w26b2tc

Jednotlivá práva můžete jako občan uplatnit také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu poverenec.gdpr@odersko.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 698 876 (pracovní dny Po-Pá od 8:00 do 16:00). Avšak z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany v případě telefonické žádosti poskytujeme pouze základní a obecné informace. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

Tomáš Bíbrlík, Mikroregion Odersko

Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

E-mailová adresa: poverenec.gdpr@odersko.cz

Telefonní číslo: +420 777 698 876 (pracovní dny Po-Pá od 8:00 do 16:00)

Obecné informace k uplatnění práv

Sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně.

Pokud by však žádost občana byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případech častého opakování, je obecní úřad oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, které mohou být spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si obecní úřad vymezuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám obecní úřad poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás obecní úřad bude informovat.

Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje obecní úřad v současné době automaticky nijak nevyhodnocuje ani neprovádíme jejich profilování.