Obec Kunín
Kunín

Obecní úřad najdete v náhradních prostorách u tenisových kurtů (příjezd uličkou kolem p. Zlámalíka). Knihovna zůstává na svém místě a je dostupná POUZE výtahem. Stavební úřad je trvale přesunut do Suchdolu nad Odrou.

Volby 2022

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Z rozhodnutí prezidenta ČR byl vyhlášen termín voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR na 23.-24.09.2022, případně 30.09.-01.10.2022 (II. kolo voleb do Senátu)

Kdo může volit:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24.09.2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24.09.2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu (od 02.08.2021 osvědčením o registraci).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21.09.2022, obecní úřad seznam voličů včetně dodatku v 16:00 uzavře.

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: evidence@kunin.cz nebo telefonicky 556 731 046. Ve dnech voleb telefonicky do volební místnosti 731 459 505.

Hlasování v zahraničí na zastupitelských úřadech nebo hlasování na voličský průkaz NENÍ MOŽNÉ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Způsob hlasování:

Do Zastupitelstva obce Kunín se bude volit 15 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků),
  • označit křížkem v rámečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
  • označit křížkem v rámečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování na druhé straně".

Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.

Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.

Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak os sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Kdo se může stát členem OVK:

Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK – termín bude upřesněn), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

Informace pro kandidáty:

Veškeré informace pro kandidáty pro volby do obecních zastupitelstev jsou zveřejňovány na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx včetně vzorů (kandidátních listin, petic, prohlášení).

Delegace do okrskových volebních komisí:

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 24.08.2022 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starostka obce členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně. Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání včetně 1. zasedání OVK (termín bude upřesněn), předseda, místopředseda a zapisovatel OVK se musí povinně zúčastnit školení, které proběhne 02.09.2022 v 09:00 v sídle Krajské hygienické stanice, Štefánikova 9, Nový Jičín.

Seznam delegovaných členů a náhradníků:

Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince (tel. číslo, adresa, e-mail)
  • jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
  • podpis zmocněnce

Oznámení o době a místě konání voleb (127.4 kB)

Oznámení o prvním zasedání OVK (80.64 kB)

Stanovení sídla volebního okrsku a počtu členů OVK (110.84 kB)

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
4
4
1
5
2
6 7
2
8 9
2
10
4
11
1
12 13 14
1
15 16
1
17
3
18
19
1
20
1
21
1
22 23 24
6
25
26 27
1
28
2
29 30 1
7
2
1

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:33

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky