Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Volby 2023

Volby prezidenta republiky 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Případné II. kolo volby se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Právo volit prezidenta České republiky má:

občan, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Překážkami v právu volit jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lídí
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Zvláštní způsoby hlasování

Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě, bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů hlasování.

1. způsob hlasování: Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště

Volební stanoviště bude zřízeno pro každý okres, v Novém Jičíně je to stanoviště u Střední školy technické a zemědělské, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín – Žilina.
U volebního stanoviště může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu nebo hlasuje na voličský průkaz.
Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.

pro I. kolo volby
Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
pro II. (případné) kolo volby
Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

2. způsob hlasování: Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
I. kolo volby
Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit příslušnému krajskému úřadu, že žádá příjezd komise pro hlasování. Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 14. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
II. (případné) kolo volby
Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 26. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit svému příslušnému krajskému úřadu, že žádá příjezd komise pro hlasování.  Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Pro krajský úřad Moravskoslezského kraje byla zřízena zvláštní telefonní lina č. 800 023 800 pro oprávněné voliče, kteří hodlají využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Příslušnost krajského úřadu se řídí podle místa, kde oprávněný volič tráví izolaci/karanténu (voličský průkaz se nevyžaduje; oprávněný volič jej však odevzdá komisi pro hlasování, byl-li mu vydán).

3. způsob hlasování: Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení
Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení (např. zdravotnického zařízení) na území kraje bude do nich vyslána komise pro hlasování. Tento způsob hlasování bude moci využít oprávněný volič, který je klientem nebo pracovníkem uzavřeného pobytového zařízení

I. kolo volby
Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení ve čtvrtek 12. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
II. (případné) kolo volby
Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení ve čtvrtek 26. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas) a voličský průkaz (pokud byl vydán).

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zřídil v každém okrese jedno volební stanoviště. U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu v daném okrese, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

Umístění volebních stanovišť
Okres Bruntál
Střední odborná škola, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

Okres Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Okres Karviná
Střední průmyslová škola, Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná-Hranice

Okres Nový Jičín
Střední škola technická a zemědělská, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín – Žilina

Okres Opava
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava-Předměstí

Okres Ostrava
Střední škola technická a dopravní, Moravská 964/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zásady hlasování

 • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem

- nebo platným občanským průkazem 

 • Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Voličské průkazy:

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu. Vydaný voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Pokud je žadatelem o voličský průkaz občan s trvalým pobytem na území obce Kunín, o voličský průkaz žádá na Obecním úřadě v Kuníně, Kunín 69:

 • podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem doručeným nejpozději do dne 6. ledna 2023 do 16:00 hod nebo datovou zprávou doručenou nejpozději do dne 6. ledna 2023 do 16:00 hod. Pro druhé kolo voleb do 20. ledna 2023 do 16:00 hod.
 • osobně nejpozději do dne 11. ledna 2023 do 16:00 hod. Pro druhé kolo voleb do 25. ledna 2023 do 16:00 hod.

Žádost o vydání voličského průkazu (56.43 kB)

Plná moc k převzetí voličského průkazu (55.5 kB)

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: evidence@kunin.cz nebo telefonicky . Ve dnech voleb telefonicky do volební místnosti 602 169 681.

Kdo se může stát členem OVK:

Členem okrskové volební komise může být občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK – termín bude upřesněn), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Informace MV:

Veškeré informace pro prezidetské volby jsou zde: Stránky MV ČR

Delegace do okrskových volebních komisí:

Delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdéle do 14.12.2022 do 16:00 hodin, jednoho člena jednoho náhradníka do OVK může:

 • Navrhující občan, jehož kandidátní listina byla zaregistrována;
 • Politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Parlamentu ČR
 • Politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v parlamentu a v posledních volbách získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje

Zájemci o členství v OVK se mohou hlásit přímo na úřadě, kde poskytnou tyto údaje:

jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, (doručovací adresu), telefonický a e-mailový kontakt.

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starostka obce členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu tak, že se seznam zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně. Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání včetně 1. zasedání OVK (termín bude upřesněn), předseda, místopředseda a zapisovatel OVK se musí povinně zúčastnit školení, které proběhne 22.12.2022 v 09:00 v sále Krajské hygienické stanice, Štefánikova 9, Nový Jičín.

Seznam delegovaných členů a náhradníků:

Seznam dle § 18 odst. 3) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky musí obsahovat:

 • jméno a příjmení delegovaného
 • datum narození delegovaného
 • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
 • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí 
 • jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována
 • jméno a příjmení osoby, která bylo k tomuto úkonu písemně pověřena (k seznamu přiloží písemné pověření k úkonu)
 • podpis oprávněné osoby

Dne 22.12.2022 v sále Krajské hygienické stanice, Štefánikova 9, Nový Jičín od 9:00 hodin proběhne povinné školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledků voleb.

Stanovení sídla a počtu členů OVK (116.16 kB)

Občan

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:33

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky