Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Knihovna

Obecní knihovna v Kuníně prošla kompletní rekonstrukcí v období červen - srpen 2015. Stavební úpravy knihovny včetně rekonstrukce sociálního zařízení a přístavby výtahu byly financovány z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Na základě úspěchu obce v soutěži Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014 (obec získala Bílou stuhu za činnost mládeže), kdy byla knihovna oceněna Diplomem za moderní informační a knihovnické služby, byla obecní knihovna nominována do celorepublikové soutěže knihoven. Hodnocení odbornou komisí proběhlo 3. září 2015. Obecní knihovna se v kategorii základních knihoven umístila na 3. místě!

Do katalogu knihovny Kunín přistoupíte přes jakýkoliv prohlížeč zadáním této adresy:  https://kunin.tritius.cz/

Kontakt

Otevírací doba:

 • Pondělí: 8.00 - 11.00  12.00 - 17.00
 • Středa:  8.00 - 11.00  12.00 - 17.00

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovna v Kuníně

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Kuníně, schválenou zastupitelstvem obce dne 18.12.2002, a podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Poslání a činnost Obecní knihovny v Kuníně

Obecní knihovna v Kuníně (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databazích knihovny.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle:

§ 4

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací,
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

 

Základní knihovnické a informační služby

 1. výpůjční služby
 • půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
 • půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování
 1. meziknihovní služby (v rámci ČR)
 2. informační služby
 • poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
 • bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,
 • lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
 • přístup do bází dat lokálních i na síti, přístup na internet,
 • konzultační služby
 1. elektronické služby
 2. propagační služby
 • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a službách a možnostech jejich využívání,
 • propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích,
 • vytváření a aktualizace www stránek knihovny,
 • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost.

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů a za některé specializované služby. Na úhradu skutečně vynaložených nákladů může být vyžádána i finanční záloha. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené v jeho nedílné příloze Ceník služeb a poplatků.

Čl.3

Přístupnost knihovny

 • Knihovnické a informační služby jsou poskytovány v knihovně v objektu Obecního úřadu na adrese Kunín 69, 742 53 Kunín.
 • Knihovna je situována do místnosti s rozměrem cca 154m2.
 • Čtenáři mají přístup do půjčovny, do dalších částí knihovny mají čtenáři přístup pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance knihovny.
 • Informační, exkurzní a jiné služby pro organizované skupiny návštěvníků poskytuje knihovna na základě předběžné domluvy.

 

 1. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 4

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát:

- každý občan ČR bez věkového omezení, děti do 15 let včetně na základě písemného souhlasu    zákonného zástupce.

 - příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.

- instituce.

2. Registrovaným uživatelem se stává občan nebo instituce vyplněním přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů, vydáním čtenářského průkazu a zaplacením ročního registračního poplatku.

3. Podpisem na přihlášce se uživatel (instituce, zákonný zástupce) zavazuje dodržovat ustanovení knihovního řádu.

4. Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy knihovny podle obecných předpisů musí být smluvní vztah výpůjčky mezi knihovnou a registrovaným uživatelem identifikovatelný prostřednictvím základních osobních údajů čtenáře, které jsou za tímto účelem ukládány do databáze čtenářů.

5. Knihovna k registraci potřebuje tyto údaje:

 1. základní identifikační údaje uživatele:

            jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození.

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného internetu.

 

 1. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

            akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.).

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou využívány pro efektivnější komunikaci se čtenáři a pro jejich informování o stavu čtenářského konta, splněných rezervacích nebo o nových knihách ve fondu, službách a akcích knihovny. Poštovní adresa čtenáře je využívána, pokud si čtenář přeje být tímto způsobem vyrozuměn o splněné rezervaci, v případě upomínek o nevrácené výpůjčky.

6.  Knihovna dále o uživateli vede:

 1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede): např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.
 2. údaje služební: uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu.
 3. údaje účetní: údaje o provedení finančních transakcích mezi uživatelem

         a knihovnou.

Čl. 5

Čtenářské průkazy

 • Čtenářský průkaz se vystavuje
  • občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu
  • příslušníkům jiného státu po vyplnění přihlášky a předložení cestovního pasu nebo jiného identifikačního průkazu, povolení k dlouhodobému pobytu v ČR
  • institucím po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem ředitele a razítkem instituce a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a knihovnou, vést vnitřní evidenci o výpůjčkách a dodržovat pokyny pracovníků knihovny
 • Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na jeden rok a jeho platnost je třeba obnovovat po jednom roce. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen ohlásit knihovně, za vystavení nového průkazu účtuje knihovna manipulační poplatek.
 • Čtenář (instituce) je povinen ihned knihovně hlásit změnu jména a bydliště.

 

Čl. 6 

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o ochraně osobních údajů v Obecní knihovně v Kuníně je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Čl. 7

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka knihovny. Musí se podrobit stanoveným nařízením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.
 • Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat ve všech prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné užívání služeb knihovny (nevhodné chování, hluk, používání mobilních telefonů, zápach aj.). Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
 • Ve všech prostorách knihovny je zakázáno kouřit, uživatelům není povoleno konzumovat nápoje a potraviny.
 • Uživatelé jsou povinni prokázat se při vstupu identifikačním průkazem. V případě registrovaného uživatele čtenářským průkazem, v případě neregistrovaného uživatele občanským průkazem, příp. studentským průkazem.
 • Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo knihovní řád, může být z prostoru knihovny vykázán. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně zaměstnanci knihovny.

 

Čl. 8

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo na internetu.
 • Uživatel může používat záznamové médium jen s vědomím pracovníka knihovny.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon) v platném znění a ostatní předpisy.
 • Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

 1. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

Čl. 9

Způsoby půjčování

 • Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po objednání uživatelem on-line a po předložení čtenářského průkazu.
 •  Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

Čl. 10

Rozhodnutí o půjčování

 • O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovního fondu.
 • Mimo budovu knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 • Čtenář může mít zpravidla současně půjčeno 30 svazků knih a 10 ks časopisů. Tento počet může knihovna v odůvodněných případech změnit.

 

Čl. 11

Postupy při půjčování

 • Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 • Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny. Dokumenty je možno vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může vyhledávat dokumenty také prostřednictvím internetu http://kunin.knihovna.cz v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat na e-mail knihovnakunin@seznam.cz.
 • Před převzetím výpůjčky uživatel provede kontrolu dokumentu a ihned ohlásí všechny závady zaměstnanci knihovny. Tyto závady knihovna zaregistruje v příslušném dokumentu, případně v poznámce výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady nese uživatel odpovědnost.
 • Dokument, jež je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
 • Prezenčních služeb knihovny mohou využívat i neregistrovaní návštěvníci po předložení identifikačního průkazu.

Čl. 12

Výpůjční lhůty

 • Výpůjční lhůta pro půjčování knih i časopisů mimo budovu knihovny (absenční půjčování) je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena
 • Pokud dokument nemá rezervován další uživatel
 • U řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční doba prodlužuje dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně devadesát dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení.
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

 

 

 

Čl. 13

Vrácení vypůjčeného dokumentu a odpovědnost za výpůjčku

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu (viz. čl. 17). Vrací-li uživatel vypůjčené dokumenty výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen. Na požádání obdrží uživatel doklad o vrácení dokumentu.
 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, může být vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 1.  PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÝCH STANIC

 

Čl. 14

Práva a povinnosti uživatelů

 • Přístup na veřejný internet je umožněn registrovaným uživatelům knihovny po předložení registračního průkazu knihovny a ostatním uživatelům po předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Bez předložení požadovaného dokladu nebude přístup k internetu umožněn. Přístup k internetu je v knihovně poskytován zdarma.
 • Knihovna umožňuje přístup na internet také prostřednictvím wi-fi sítě.  Heslo získá od knihovníka.
 • Zahájení i ukončení přístupu na internet je uživatel povinen nahlásit pracovníkovi knihovny. Uživatelé internetu pracují samostatně, pracovníci knihovny neposkytují v provozní době knihovny vzdělávání počítačové gramotnosti.
 • U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Doba užívání služeb internetu je stanovena na 0,5 hodiny. V případě, že o službu přístupu k internetu nebude mít zájem další uživatel, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat lživé, hanlivé a anonymní informace, nebude přistupovat k aplikacím, které propagují násilí, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a pornografii a nebude manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení nebo vymazávat soubory, restartovat počítače a používat jakékoliv jiné aplikace bez souhlasu zaměstnance knihovny.
 • Uživatel je odpovědný za škody, které vzniknou knihovně nebo dalším osobám porušením uživatelských zásad, nesprávnou manipulací s výpočetní technikou nebo poškozením programového vybavení.
 • Poslednímu uživateli je zahájení přístupu na internet umožněno 15minut před ukončením provozní doby. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny.
 • Při porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.

 

 

 

 1. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

Čl. 15

Ztráty a náhrady

 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 16

Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

POPLATEK Z PRODLENÍ

 • Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÝCH VÝPŮJČEK

 • Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu.
 • Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) může následovat vymáhání právní cestou.
 • V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen uhradit náklady s tím spojené. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

ZTRÁTA PRŮKAZU UŽIVATELE

 • Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 17

Náhrada všeobecných škod

 • Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
  2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele),
  3. požadovat finanční náhradu, a to až do výše maximálně 100% pořizovací ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty nebo poškození.
 • Při postupu podle bodů b), c) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 • Při náhradě podle bodů b), c) se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní legenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.
 • Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 18

Výjimky z Knihovního řádu

výjimky z knihovního řádu povoluje dle rozsahu vedoucí knihovny

 

Čl. 19

Rozsah Knihovního řádu, vydávání a změny Knihovního řádu

Knihovní řád se vztahuje na pracoviště knihovny.

Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy Ceník služeb a poplatků a Informace o nakládání s osobními údaji.

Knihovní řád schvaluje rada obce Kunín. Jakékoliv změny v Knihovním řádu a jeho nedílných součástí podléhají schválení rady obce Kunín.

 

Čl. 20

Účinnost Knihovního řádu

 

 

Ruší se knihovní řád ze dne 18.06.2018

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 26.01.2021

 

 1. PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

 1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Kuníně
 2. Informace o zpracování osobních údajů

 

V Kuníně dne 07.01.2021

Markéta Kuběnová

Znění tohoto Knihovního řádu bylo schváleno na 44. schůzi rady obce Kunín konané dne 25.01.2021, usnesením č. 2021/44/5.1

 

Dagmar Novosadová

starosta Obce Kunín

 

 

Obec

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky