Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Historie

Zemědělská obec připomínaná již v roce 1464.
Barokní zámek z let 1726 - 1734, po rekonstrukci r. 2003.
V zámku byla r. 1783 zřízena tzv. vzorná škola.
Empírový kostel Povýšení sv. Kříže z let 1810-1811.

Významné letopočty z historie obce

 • 1288 -1311 - majitelem zboží kunvaldského Blud III.
 • 1370 rok, ke kterému se vztahovaly oslavy 600- stého založení obce, majitel pán z Kravař, Vok 1369 -1380
 • 1382 - nejstarší písemná zmínka o obci Kunvald (do roku 1947 název obce Kunvald, později Kunín)
 • 14. - 15. stol náleží ponejvíce ke zboží Starojickému, někdy byl od něj odloučen, jako např. roku 1380 (Ignác ze Žampach)
 • 1464 - Anna z Michalovic (rod z Cimburka a Jičína)
 • 1497 - 1515 Kunvald přísluší ke zboží Jickému
 • 16. stol. Kunvald patří ke zboží Fulneckému
 • 1584 vznik kunvaldského statku oddělením od fulneckého panství
 • 1584 - 1621 majitelé Estera a Jan Cetryšové z Kynšperka
 • 1592 vznik samostatného malého kunvaldského panství
 • 1598 soupis moravských pivovarů, na něm uveden i rytířský pivovar v Kunvaldu
 • 1621 - 1653 dědictví po Cetryších, majitelem se stává sestra Judita a synové
 • 1653 prodej zboží Kunvaldského Gabrielovi hraběti Serényimu, zemskému komořímu za 65.000 zl.
  • 5. května 1653 - na popud hraběte přesídleno do Skoronic 23 rodin z Kunvaldu
 • 1654 postaven u statku Martina Schneidra č. 87 výminkářský dům, zde byly tajně vyučovány děti v bratrské víře
 • 1660 velké mrazy natropily mnoho škod
 • 1664 majitel syn František, tou dobou čítá zboží kunvaldské 78 36/64 lánu a 237 osídlených domů od konce 17.stol. - náboženská rekatolizace, utužení poddanských povinností
 • 31. března 1691 smlouva po smrti Františka hr. Serényiho o rozdělení majetku, statek Kunvald obdržel syn František (brzy umírá), majetek tedy drží vdova Marie Magdalena, rozená hraběnka Thunova, zemřela 1703
 • 1703 zboží kunvaldské patří sestře Eleonoře Barboře
 • 1707 robotní smlouva, avšak utiskování ze strany správce Dittricha je tak zlé, že poddaní utíkají do Lužic
 • 1714 - 1715 řádění moru
 • 1723 majitelka Eleonora hraběnka Harrachová, týden po sv. Jakubovi přichází na místa panství tajný kazatel Kristián David, Moravský bratr
 • 1724 pokračování tajných schůzek u Davida Nitschmanna
 • 1724 - 1781 hromadný útěk poddaných z kunvaldského panství do hornolužického Ochranova
 • 1726 - 1734 stavba barokního zámku na místě staré tvrze
 • 1729 neznámý olomoucký sochař dodal šest dekorativních soch pro balustrádu
 • 1757 Marie Eleonora zůstavila v závěti zboží kunvaldské synovi Františku Xaverovi hraběti Harrachovi
 • 1759 ustaven kaplan na řešení situace v Kunvaldě (hromadné útěky poddaných)
 • 1760 povodeň
 • 1779 povodeň
 • 1781 panství přebírá Walburga Harachová, hraběnka Truchsess Zeill - Waldburgová jako dědictví
 • 1783 obnovení školy, která byla v Kunvaldě již v 16. století a zanikla v době třicetileté války
 • 1786 hrabě Klement Truchsess Zeil, který se zabýval vzduchoplavbou, vypustil svůj balón o tři roky dříve než bratři Mongolfiérové z Francie
 • 1792 rozšíření školy na dvojtřídní, přeměna na Výchovně vzdělávací ústav, umístěný na zámku
 • 1797 vznik dědičného fojtství
 • 1805 řádění tyfu
 • 1807 - 1809 ústav v Kunvaldě navštěvuje Palacký
 • 1810 F. Biela přijat na Fulnecké panství jako stavitel
 • 1810 - 1811 postavení kostela Vyzdvižení sv. Kříže v Kunvaldě
 • 14. září 1812 kostel posvěcen
 • 1813 ustanovení vlastního kunvaldského faráře
 • 1814 uzavření Výchovně vzdělávacího ústavu nařízením Moravského gubernia v Brně. Obnovení německé obecné školy.
 • 1816 panství mělo 1.634 obyvatel
 • 1829 dědické řízení, panství Kunvaldské připadá Bedřichu Emilu Schindlerovi, po jeho smrti roku 1867 se stává jeho nástupcem syn Friedrich Georg Schindler, ten náhle umírá roku 1870
 • 2.pol. 19.stol. založení dvou cihelen a mlékárny v Kunvaldě
 • 1866 cholera
 • 1869 přistavěny věže ke kostelu stavitelem Chytilem
 • 1872 dědicové prodávají panství lankraběti Ernstu Egonovi z Fürstenberka
 • srpen 1880 povodeň
 • 1880 - 257 domů, 2.105 obyvatel (30 Čechů)
 • 1895 - zadlužený majitel prodává panství Viktoru rytíři Bauerovi
 • červen 1896 krupobití
 • 1911 majitelé Marie, Petr a Viktor Bauerovi, na zámku nejčastěji pobývá Dr. V. Bauer
 • 1920 vznik německé měšťanské školy
 • 1.5.1921 zahájeno vyučování v české menšinové škole
 • 1929 elektrifikace obce
 • 1930 počet obyvatel v obci 2.016, z toho 1763 Němců
 • 1938 zřízen obecní vodovod
 • 1942 věže kostela oloupeny o všechny zvony
 • 1945 blížící se fronta nutí vdovu Bauerovou k odchodu, po odjezdu zůstává zámek zanechán svému osudu
 • 5.května 1945 osvobození Kunvaldu
 • 1946 odsunuto 1.132 osob do Německa
 • 1951 založení JZD v Kuníně
 • 1953 počet obyvatel v obci 1.434, kroniku obce píše pan Klement Musil, ředitel ZŠ
 • 1956 první televizor v obci si pořídil Richter František
 • 1956 oprava zámku, dne 20. 9. 1956 zbořen dřevěný přechod, který spojoval 1. poschodí zámku s místností nad sakristií kostela
 • 1958 největší povodeň v dějinách Kunína, pokračovatelem ve psaní kroniky se stává pan Bohuslav Horák
 • 1961 ukončení pálení surového lihu v místním lihovaře
 • 10.června 1961 otevřeno širokoúhlé kino
 • 22.7.1966 povodeň
 • 22.10.1967 slavnostní poklep na základní kámen nové školy (kámen pochází ze Žulové)
 • 1968 sloučení JZD se Semenářským státním statkem v Novém Jičíně
 • 1970 začlenění Státního statku do školního podniku VŠV Brno
 • 13.září 1970 otevření nové základní školy
 • 1970 oslavy 600-stého výročí založení obce, navázání družby s obcí Skoronice
 • 1972 poslední údaje v první kronice
 • 1975 sloučení Kunína s Novým Jičínem, od té doby nebyla samostatná kronika vedena
 • 1980 počet obyvatel 1.721
 • 1983 pořízeny dva nové zvony do kostela ( 98 kg - tón Fis, 220 kg - tón D)
 • 1986 dokončení oplocení obory o výměře 200 ha
 • 1987 pořízen třetí zvon (490 kg - tón A), brzy praskl a po roztavení byl znovu ulit
 • 17.11.1989 klidný průběh revoluce
 • 24.11.1990 1. volby do obecního zastupitelstva
 • 6.12.1990 veřejné zasedání obecního zastupitelstva, starostou zvolen pan František Kojetinský, místostarostkou ing. Milada Mahďáková
 • 1.1.1991 osamostatnění obce
 • 15.2.1991 první obecní bál
 • 1991 počet obyvatel 1.802, zřízena Chráněná krajinná oblast Poodří, oslava 70. výročí založení české školy v Kuníně, opět začala být vedena kunínská kronika panem Bohumilem Horákem, pamětní knihu daroval obci podnikatel pan Lubomír Merenda
 • 16.11.1991 první vítání občánků
 • 11.12.1992 schválen znak a prapor heraldickou komisí ČNR
 • 1.1.1993 vznik České republiky
 • 15.7.1993 přiznání znaku a praporu obci Kunín
 • 28.11.1993 posvěcen prapor místním farářem p. Konrádem Schaffartzikem
 • 26.8.1993 obecní úřad přemístěn do budovy č. 69 (bývalá horní MŠ)
 • 1993 započata plynofikace obce
 • 31.12.1994 počet obyvatel 1.827
 • 18. - 19. 11.1994 2. volby do obecního zastupitelstva, starostou znovu zvolen pan František Kojetinský, místostarostkou ing. Milada Mahďáková
 • 1994 započata výstavba kanalizace, rok před tím dokončena kanalizace na Suchdolské ulici
 • jaro 1995 dokončena plynofikace obce
 • květen - říjen 1995 výstava obrazů a nábytku pocházejících z kunínského zámku v Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně, vydána brožura - "Perla moravské barokní architektury"
 • 1995 výstavba benzínové čerpací stanice v obci
 • 8.12.1996 posvěcení rekonstruovaných varhan biskupem p. Františkem Václavem Lobkowiczem
 • 1997 vybudována kanalizace se dvěma čistírnami odpadních vod
 • 17.5.1997 vysvěcení kaple Fürstenberků
 • prosinec 1997 první otevření hrobky Schindlerů na hřbitově za účelem provedení průzkumu ostatků hraběnky, organizované Okresním vlastivědným muzeem v NJ
 • 31.12.1997 počet obyvatel 1838
 • 24.5.1998 pietní akt – mše v kostele k 170. výročí úmrtí hraběnky Marie Walburgy a 200. výročí narození Františka Palackého, odhalení pamětní desky na hřbitově krajany z Leimenu
 • 28.5.1998 vernisáž výstavy „Mezi srdcem a rozumem – Kunínský vzdělávací ústav“ v Novojičínském zámku
 • 1.8.1998 otevření cyklotrasy „Moravská brána“
 • listopad 1998 3. volby do obecního zastupitelstva, starostou zvolen František Kojetinský, místostarostkou Dagmar Novosadová
 • 31.12.1998 počet obyvatel 1847
 • 10.7.1999 1. zámecká slavnost v areálu zámku se slavnostním průvodem kostýmovaných účinkujících, za účelem zviditelnění a upozornění na havarijní stav budovy zámku
 • 21.7.1999 zámek Kunín byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy převeden do vlastnictví obce
 • 29 9.1999 zastupitelstvem schváleno členství obce v Regionu Poodří
 • 31.12.1999 na počest nového tisíciletí jsou na pomezí obcí Kunín a Šenov vysazeny stromy (Kunín – vrba, Šenov – jabloň)
 • 31.12.1999 počet obyvatel 1.872
 • 27.5.2000 slavnostní uložení ostatků hraběnky Marie Walburgy do hrobky na hřbitově, ostatky hraběnky při slavnostní mši v kostele vystaveny v prosklené rakvi, mši sloužil František Lobkowicz
 • 1.7.2000 2. zámecká slavnost pojatá jako benefice na záchranu zámku
 • 31.12.2001 počet obyvatel 1.845
 • 1.2.2002 po rekonstrukci zahájena výroba v cihelně Cidem
 • v průběhu roku 2002 zahájen přesun technologií mlékárny do provozu v Ostravě-Martinově
 • 29.6.2002 v rámci IV. zámecké slavnosti veřejnosti zpřístupněno 1. patro zámku po rekonstrukci
 • 13.11.2002 4. volby, starostkou zvolena Dagmar Novosadová, místostarostkou Ing. Milada Turská
 • 22.11.2002 odhalení pamětní desky u původní obecné školy školnímu inspektorovi a badateli Aloisi Hausotterovi
 • 31.12.2002 počet obyvatel 1.823
 • červen-září 2003 rekonstrukce základní školy
 • 28.6.2003 1. svatební obřad ve Velkém sále zámku, snoubenci Pavla Šablaturová a Vladimír Vymětal
 • 26.9.2003 kolaudace zámku po rekonstrukci
 • 31.12.2003 počet obyvatel 1.814
 • 2004 ukončení provozu Mlékárny Kunín, výroba přesunuta do Ostravy-Martinova
 • 27.5.2004 slavnostní otevření zámku, poděkování za obnovu zámku v kostele, za účasti Jeho Osvícenosti Franze-Josefa z Walburg-Zeilu
 • listopad 2004 veřejná sbírka na opravu sochy Panny Marie na kostele, vybráno 83 337 Kč
 • 31.12.2004 počet obyvatel 1.825
 • 1.12.2005 ukončení provozu cihelny Wienerberger (Cidem)
 • 31.12.2005 počet obyvatel 1.838
 • 7.9.2006 založen Klub seniorů
 • 1.11.2006 5. volby, starostka Dagmar Novosadová, místostarosta Miroslav Vlček
 • 11.12.2006 odstřel dvou komínů, bourání starých budov v areálu bývalé cihelny
 • 31.12.2006 počet obyvatel 1.844
 • červenec-srpen 2007 rekonstrukce mateřské školy
 • 31.12.2007 počet obyvatel 1.842
 • 17.3.2008 schváleno členství v Mikroregionu Odersko
 • 14.12.2008 návštěva ze Skoronic, vystoupení dětí ze Skoronic pod vedením Marie Holcmanové
 • 31.12.2008 počet obyvatel 1.846
 • 2008-2009 zateplení budov základní a mateřské školy
 • 24.6.2009 ničivá blesková povodeň, zaplavena velká část obce, velké škody na soukromém i obecním majetku (zatopeno cca 250 domů, 15 demolic)
 • 2009 dokončen Dům se sociálními byty, č. p. 33 – 12 bytových jednotek
 • 2009 výstavba povodňových domků, č. p. 461 – 468 a výstavba povodňového bytového domu se 4 byty, č. p. 75 31.12.2009 počet obyvatel 1.890
 • 28.6.2010 uděleno čestné občanství paní Anni Friedrichové, rodačce z Kunína žijící v SRN
 • 16. - 19.9.2010 návštěva partnerského města Leimen
 • 10.11.2010 6. volby, starostka Dagmar Novosadová, místostarosta Miroslav Vlček
 • 31.12.2010 počet obyvatel 1.902
 • 2009-2011 obnova obecního majetku postiženého povodní – komunikace, mosty, mateřská škola, zámek a zámecký park, hřiště a šatny TJ, zdravotní středisko, kanalizace, výstavba nových ČOV, chodníky
 • 31.12.2011 počet obyvatel 1.894
 • 14.9.2012 slavnostní otevření expozice Kunínského muzea na zámku
 • 14. - 16.9.2012 oslavy 250. výročí narození hraběnky Marie Walburgy a 200. výročí vysvěcení kostela Povýšení svatého Kříže
 • 31.12.2012 počet obyvatel 1.891
 • od 7.1.2013 knihovna přemístěna do místnosti na obecním úřadě, transformována na profesionální knihovnu
 • květen 2013 otevřena nová třída MŠ pro 19 dětí v bývalé knihovně (rekonstrukce), v MŠ celkem 92 míst
 • listopad 2013 dokončena demolice bývalého lihovaru č. p. 6
 • 14.12.2013 návštěva ze Skoronic, vystoupení dětí pod vedením M. Holcmanové
 • 31.12.2013 počet obyvatel 1.886
 • červen 2014 ocenění Bílou stuhou v soutěži Vesnice roku Moravskoslezského kraje
 • září 2014 dokončení rekonstrukce školního hřiště
 • 5.11.2014 7. volby, starostka Dagmar Novosadová, místostarostka Markéta Kuběnová, místostarosta Vladimír Sedláček
 • 31.12.2014 počet obyvatel 1.889
 • červen 2015 vítěz krajského kola soutěže Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015 (Zlatá stuha)
 • červen 2015 zahájena rekonstrukce knihovny
 • 11.12.2015 návštěva ze Skoronic, vystoupení dětí pod vedením M. Holcmanové
 • 31.12.2015 počet obyvatel 1.879
 • 29.10.2016 návštěva Leimenu, převoz exponátů Heimatstube z Leimenu do Kunína
 • 31.12.2016 počet obyvatel 1.884
 • 23.6.2017 znovuotevření Obecního muzea obohaceného o exponáty z Leimenu, pokřtění "Mostu přátelství" a odhalení informační tabule o Leimenu za účasti starosty Leimenu Hanse D. Reinwalda
 • 31.12.2017 počet obyvatel 1.879
 • 30.06.2018 20. zámecká slavnost, uzavřena Smlouva o partnerství s městem Leimen
 • září 2018 účast na slavnosti města Leimen, prodej českého piva ve stánku v rámci partnerství
 • 1.11.2018 8. volby, starostka Dagmar Novosadová, místostarostka Bohuslava Vavříková
 • 31.12.2018 počet obyvatel 1.881
 • 29.6.2019 Slavnost obce
 • 3.10.2019 Cena odborného kolegia Opera Historica 2019 za péči o kulturní dědictví ČR za obnovu zámku 
 • 31.12.2019 počet obyvatel 1.870
 • 18.6.2020 úmrtí čestného občana Heinricha Friedricha, 6.8.2020 mše v místním kostele a uložení ostatků na hřbitově
 • 31.12.2020 počet obyvatel 1.875
 • 1.1.2021 výročí 30 let od osamostatnění obce, 17.11. Den obce
 • červen 2021 demolice bývalého kina (výstavba kulturního domu)
 • září 2021 zahájení rozsáhlé rekonstrukce budovy obecního úřadu, OÚ v náhradních prostorách bývalé restaurace u tenisových kurtů
 • 31.12.2021 počet obyvatel 1.873
 • 11.6.2022 slavnost obce Kunín
 • září 2022 účast na slavnosti města Leimen
 • 19.10.2022 9. volby, starostka Markéta Kuběnová, místostarostka Bohuslava Vavříková
 • 31.12.2022 počet obyvatel 1.861

Obec

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky